Kommissorium for forældrerepperne

Formål:

Der er behov for en langsigtet, bred og koordineret indsats fra forældrerepræsentanterne på Helsingør lille Skole for at løse en række opgaver, for at tage en række initiativer – og for at skabe grobund for et samarbejde forældrene imellem.

Der skal vælges 2 repræsentanter for hver klasse samt en suppleant. Forældrerepræsentanterne vælges for to år og er skiftevis på valg hvert år. Så vidt muligt skal bø og 1. kl. repræsenteres af en ”gammel” forældre.

De væsentligste opgaver for forældrerepræsentanterne er:

· At fungere som klasselærerens støtte i koordination af opgaver. Holde møde med klasselæreren hvor årets forældremødepunkter gennemgås med udgangspunkt i det pædagogiske årshjul.

· At virke som et kontaktorgan mellem klasserne på skolen

· At deltage på det første forældremøde i den nye Bø.kl. og orientere om forældrerepræsentantskabet

· At være aktiv formidler mellem forældre og forældrerepræsentantskabet

· At modtage nye forældre i klassen og hjælpe til, at disse integreres i forældregruppen og i skolens sociale liv

· At formidle viden om skolens virke på tværs af klasserne. 6. klasses reppere deltager på et bø-forældremøde, hvor de formidler de 117 gode ideer til godt forældresamarbejde.

· At arbejde på at skabe sammenhold og samarbejde mellem forældrene. Tage forældresamarbejde på som fast punkt på det første forældremøde.

· At virke som katalysator for skolens forældrekreds

· At tage initiativer omkring (men ikke begrænset til): Sikkerhed, Sundhed og Tryghed

 

Tæt samarbejde mellem Repperne i de enkelte afdelinger:

Udarbejde forslag til Generalforsamlingsbeslutning om nødvendigt

Samarbejde med styrelsen, lærerne og skolens ledelse

Oplysningskampagner

Opgaver (Aktiviteter), der drives af forældrerepræsentanterne

I det hele taget at fungere, som en engageret repræsentant for forældrekredsen og være med til at skabe liv, engagement, og deltage i nuværende diskussioner samt formidle fremtidig udvikling af Helsingør lille Skole gennem samarbejde med styrelsen.

 

Forretningsorden for forældrerepræsentantskabet:

Der afholdes møde hver anden måned, og møderækken planlægges efter det første møde i året. Dette møde finder sted den anden tirsdag i september måned. Møderne afholdes den anden tirsdag i månederne september, november, januar, marts og maj.

Mødets længde er fastsat til to timer hver gang, medmindre andet er aftalt forud for et møde.

Til hvert møde har to klasser ansvaret for, at der er forplejning til mødedeltagerne.

Rækkefølgen er således: September: 9.+10.kl., november: 7.-8-kl., januar: 5.+6.kl., marts: 3.+4.kl. og maj 1.+2.kl.

Der tages korte referater, der baserer sig på den almindelige dagsorden for møderne og disse læses op og godkendes af de tilstedeværende ved mødets afslutning.

Der vælges endvidere en mødekoordinator for året og dennes opgave er:

At indkalde til møderne med 7 dages varsel med bilag og forslag.

 

Formål med møderne:

Der er behov for en langsigtet, bred og koordineret indsats fra forældrerepræsentanterne på Helsingør lille Skole for at løse en række opgaver, for at tage en række initiativer – og for at skabe grobund for et samarbejde forældrene imellem

Der skal vælges 2 repræsentanter for hver klasse. Forældrerepræsentanterne vælges for to år og er skiftevis på valg hvert år.

At indkalde til møderne med 7 dages varsel med bilag og forslag.

Vedtaget januar 2013

Fast dagsorden for Reppermøderne

1. Valg af ordstyrer og referent, fremmødte og punkter til eventuelt.

2. Meddelelser fra lærere, styrelse og ledelse.

3. Aktuelle eller praktiske opgaver til Repperne og evt. praktiske opgaver i tiden frem til næste arrangement.

4. Korte tilbagemeldinger fra klasserne – start med 10.kl. ca. 15 min

5. Drøftelser

a. Emner til drøftelse på dagsordenen

b. Pause i grupper ved bordet ca. 15 min. Her diskuteres løst og fast - hvad rør sig?

6. Opsamling på pause og evt. dannelse af arbejdsgrupper samt evt. punkter til næste møde.

Formål med opstart af arbejdsgrupper:

Hvem gør det?

Hvorfor gør vi det?

Hvad gør vi?

Hvad er tidshorisonten?

7. Status på igangværende arbejdsgrupper.

8. Evt.

9. Gennemgang og opsummering

a. Punkter/opsamling til næste møde

b. Punkter(opsamling til klasserne)