Optagelse til børnehaveklassen på Helsingør Lilleskole

For optagelse senere end børnehaveklassen, læs længere nede.

Her findes oplysninger i forbindelse med optagelse og skolegang på Helsingør Lilleskole.

 

Åben skole

Én gang om året holder Lilleskolen ”åben skole”. Denne dag kan man komme og få en rundvisning. på skolen og opleve en skoledag - så almindelig som den nu kan være når der er gæster. Det foregår en lørdag formiddag i oktober/november, fra kl 10-12. Er man allerede skrevet op til en plads på skolen, bliver man inviteret via den opgivne mailadresse. 

Arrangementet er henvendt til alle, som er interesseret i at se, hvordan undervisningen på Lilleskolen kan foregå, så interesserede kan danne sig et indtryk af skolen. Man vil møde repræsentanter fra skolens bestyrelse, ledelse, ansatte og elever.

Orienteringsaften

Som familie skal man overveje sit skolevalg grundigt. I begyndelsen af november, kort efter der har været ”åben skole”, afholder Lilleskolen en orienteringsaften, hvor man får mulighed for at få et mere indgående kendskab til skolen.

Søger man en plads i den kommende børnehaveklasse, er denne aften obligatorisk. Det forventes, at informationerne fra denne aften er ansøgere bekendt når der i tiden efter er optagelsessamtaler. Denne aften kan man møde repræsentanter fra skolens bestyrelse, ledelse, lærere og elever.

Optagelsessamtaler

Helsingør Lilleskole gør sig umage for at tydeliggøre sit værdigrundlag og dermed forventninger, til nye familier på skolen. Da skolen bygger sin pædagogik på et defineret værdigrundlag, er det vigtigt at der er overensstemmelse mellem skole og hjem. Samtalen skal afklare, om der er overensstemmelse mellem forventningerne til hinanden, skole og hjem. Samtalen varer ca. ½ time.

Optagelsesudvalg

Til samtalen vil man som forældre møde skolens optagelsesudvalg. Det er de personer, der deltager i samtaler med kommende familier. Der vil til alle samtaler være deltagelse af repræsentanter fra skolens bestyrelse og lærere fra den afdeling der søges optagelse i.

Optagelsesprocedurer

Helsingør Lilleskole har valgt ikke at have et ”først til mølle” princip for optagelse til den kommende børnehaveklasse. Det betyder at tilflyttere har lige chance for en plads som de, der har skrevet deres barn op år i forvejen. Søskendebørn og børn af ansatte har fortrinsret til en plads, og skolen tilstræber samtidig en klassesammensætning med nogenlunde ligelig fordeling af drenge og piger. Er der for mange ansøgere til den kommende børnehaveklasse, trækkes der lod om pladserne, også om pladserne på ventelisten.

Søger man plads i en allerede eksisterende klasse, vil man ligeledes skulle til en optagelsessamtale. Her benyttes opskrivningsdato som baggrund for ventelisten. Det er en stor beslutning for et barn at skifte skole, og det har også betydning for en klasse at få en ny kammerat, så det er vigtigt at gøre sig umage og undersøge årsager og forventninger grundigt. Skolen prioriterer nogenlunde ligelig fordeling af drenge og piger, og også her har søskendebørn og personalebørn fortrinsret til en ledig plads. Læs mere herunder

 

Modtagelse af nye forældre, som starter på HLS senere end børnehaveklassen.

På en optagelsessamtale hvor klasselærer, teamlærer, styrelsesrepræsentant og forældre deltager, fortæller læreren om klassens arbejde for tiden, klassens/børnenes sociale liv, skolens kultur, dvs. de store tilbagevendende begivenheder som kulturjam, lejrskoler, rejser, OB- teater m.m. Styrelsens repræsentant fortæller om det at være forælder på Helsingør Lilleskole, og hvis det er relevant fortælles om Opsamleren, skolens SFO.

Forældrene fortæller om barnets skolegang indtil videre og motivationen for skoleskift. Hvis begge parter kan se et positivt kommende skoleforløb for sig, aftales der en dato for skolestart.

Typisk en uges tid efter barnet er begyndt på skolen, taler klasselæreren og forældrene sammen om, hvordan barnet, forældre og skolen har oplevet skolestarten, og om der er eventuelle udfordringer. Det kan foregå som et møde eller via telefonen.

Hurtigst muligt efter skolestart vil klassens forældrerepræsentant invitere til en samtale.
Forældrerepræsentanterne præsenterer sig selv som den/de personer, der kan kontaktes vedr. alle problemer og spørgsmål, som måtte opstå.
Det skal gøres klart for de nye forældre, at forældrerep. ikke selv skal svare ppå alle spørgsmål/løse alle problemer, men hjælpe de nye forældre med at finde det regi, hvor svarene bedst kan findes, hvad enten det hører hjemme hos klasselæreren, i forældregruppen, i Pædagogisk Udvalg, Ledelsen, Styrelsen m.v. Forældrene skal allerede ved første henvendelse til skolen have modtaget en oversigt over skolens struktur og organisation, hvis opgaver man ved dette møde nærmere kan gøre rede for.

Forældrerep. fortæller desuden om klassens/forældregruppens kultur, f.eks.:
Om hvordan man holder forældremøder med og uden børnene, hvilke problemer /temaer som er vigtige for klassens forældre/børn for tiden, om forældrene har dannet nogle klasseinterne arbejdsudvalg eller diskussionsgrupper, hvordan man organiserer arbejdsweekends sammen med børnene, om traditioner forældre/klasse på første og sidste skoledag, ved juletid og hjemkomst fra lejrskoler m.v. Eller om klassens forældre har tradition for selskabelige sammenkomster udenfor skolen, osv.
Ved denne lejlighed udleveres også ordlisten med HLS-Slang.

Ved det førstkommende forældremøde herefter, modtages de nye forældre af den/de forældrerep., de har holdt møde med. Forældrerep. sætter sig ved siden af de nye forældre og sørger i samarbejde med klasselæreren for, at mødet indledes med velkomst og præsentation – samt at der tages en runde, hvor de øvrige forældre præsenterer sig selv.

I løbet af det første halve år i klassen bør forældrerep. holde øje med, at de nye forældre inddrages i evt. praktiske og sociale initiativer, som måtte opstå i forældregruppen undervejs. Efter ca. et halvt år i klassen bør forældrerep. atter tage kontakt til de nye forældre, hvis disse ikke selv har henvendt sig, for at spørge, hvordan det går med at komme ind i forældrekredsens og skolens liv.
 

(Tilføjelse til forældrerepræsentanternes kommissorium)

Januar 2015