Modtagelse af nye forældre, som starter på HLS senere end børnehaveklassen.

På en optagelsessamtale hvor klasselærer, teamlærer, styrelsesrepræsentant og forældre deltager, fortæller læreren om klassens arbejde for tiden, klassens/børnenes sociale liv, skolens kultur, dvs. de store tilbagevendende begivenheder som kulturjam, lejrskoler, rejser, OB- teater m.m. Styrelsens repræsentant fortæller om det at være forælder på Helsingør Lilleskole, og hvis det er relevant fortælles om Opsamleren, skolens SFO.

Forældrene fortæller om barnets skolegang indtil videre og motivationen for skoleskift, og man aftaler dato for skolestart.

Efter barnet er begyndt på skolen, typisk en uges tid efter, taler klasselæreren og forældrene sammen om, hvordan barnet, forældre og skolen har oplevet skolestarten, og om der er eventuelle udfordringer. Det kan foregå som et møde eller via telefonen.

Hurtigst muligt efter skolestart vil klassens forældrerepræsentanter invitere til en samtale.
Forældrerepræsentanterne præsenterer sig selv som den/de personer, der kan kontaktes vedr. alle problemer og spørgsmål, som måtte opstå.
Det skal gøres klart for de nye forældre, at forældrerep. ikke selv skal løse alle problemer, men hjælpe de nye forældre med at finde det regi, hvor problemet bedst kan løses, hvad enten det hører hjemme hos klasselæreren, i forældregruppen, i Pædagogisk Udvalg, Ledelsen, Styrelsen m.v. Forældrene skal allerede ved første henvendelse til skolen have modtaget en oversigt over skolens struktur og organisation, hvis opgaver man ved dette møde nærmere kan gøre rede for.

Forældrerep. fortæller desuden om klassens/forældregruppens kultur, f.eks.:
Om hvordan man holder forældremøder med og uden børnene, hvilke problemer /temaer som er vigtige for klassens forældre/børn for tiden, om forældrene har dannet nogle klasseinterne arbejdsudvalg eller diskussionsgrupper, hvordan man organiserer arbejdsweekends sammen med børnene, om traditioner forældre/klasse på første og sidste skoledag, ved juletid og hjemkomst fra lejrskoler m.v. Eller om klassens forældre har tradition for selskabelige sammenkomster udenfor skolen, osv.
Ved denne lejlighed udleveres også ordlisten med HLS-Slang.

Ved det førstkommende forældremøde herefter, modtages de nye forældre af den/de forældrerep., de har holdt møde med. Forældrerep. sætter sig ved siden af de nye forældre og sørger i samarbejde med klasselæreren for, at mødet indledes med velkomst og præsentation – samt at der tages en runde, hvor de øvrige forældre præsenterer sig selv.

I løbet af det første halve år i klassen bør forældrerep. holde øje med, at de nye forældre inddrages i evt. praktiske og sociale initiativer, som måtte opstå i forældregruppen undervejs. Efter ca. et halvt år i klassen bør forældrerep. atter tage kontakt til de nye forældre, hvis disse ikke selv har henvendt sig, for at spørge, hvordan det går med at komme ind i forældrekredsens og skolens liv.
 

(Tilføjelse til forældrerepræsentanternes kommissorium)

Januar 2015